Mẫu Hợp Đồng Thiết Kế Nội Thất, Hợp Đồng Thi Công Nội Thất

Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Ngày đăng: 20-02-2019

6,526 lượt xem

Hợp đồng thiết kế nội thất là gì?

Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng lời nói có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

Vì vậy trong thiết kế và thi công nội thất hợp đông có vai trò vô cùng quan trọng, được lập ra để thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của đơn vị thi công và chủ đầu tư. Đây chính là biện pháp xử lí vụ mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu hai bên xảy ra những điều không mong muốn. 

Nếu bạn cũng đang có ý định thiết kế hoặc thi công nội thất thì hãy tham khảo những mẫu hợp đồng sau đây nhé.

 

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o------o0o---

 

 

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

Số: 151218/HDTK-…/….

 

 • Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015, được Quốc Hội  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

 

Hôm nay, ngày … tháng …  năm 20.. , tại văn phòng, …. chúng tôi gồm có:

 

BÊN A (BÊN BÁN)    : Côn ty…..

Địa chỉ           :….

 • Mã số thuế     :
 • Điện thoại       :
 • Đại diện         : Ông:   Lê Văn B                    Chức vụ: Giám đốc

 

BÊN B (BÊN MUA)   :  Nguyễn văn A

-Địa chỉ            : 
 • Điện thoại       :
 • Số CMND     :                Ngày cấp:                  Nơi Cấp:

           

            Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thiết kế với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung công việc

            Bên A sẽ thực hiện những việc sau đây

 • Khảo sát thực tế, bố trí bản vẽ 2D
 • Lên ý tưởng thiết kế
 • Thiết kế phối cảnh 3D

 

Điều 2. Thời gian thực hiện

- Thời gian trình bản vẽ bố trí mặt bằng là 03 ngày kể từ khi bên A nhận được cọc từ bên B.

- Thời gian trình bản thiết kế phối cảnh 3D là 20 ngày kể từ khi bên B duyệt bản bố trí mặt bằng.

 

Điều 3. Giá trị thực hiện hợp đồng và phương thức thanh toán

3.1 Giá trị hợp đồng

             Đơn giá gói thiết kế: 000 đồng/m2

Diện tích thiết kế: m2

Tổng giá trị hợp đồng là:  …………     (Bằng chữ:…….../)

Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

3.2 Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Chia làm 4 đợt như sau:

Đợt 1: Bên B thanh toán tạm ứng cho bên A 30% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền là: ……. (Bằng chữ….../) sau khi ký hợp đồng.

Đợt 2: Bên B thanh toán cho bên A 30% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền là: …..(Bằng chữ ….. ./) sau khi nhận được bản phối cảnh nội thất 3D lần 1.

Đợt 3: Bên B thanh toán cho Bên A 20% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền là: ……..đ (Bằng chữ:……../)  sau khi duyệt bản phối cảnh nội thất 3D.

Đợt 4: Bên B thanh toán cho bên A 100% giá trị còn lại của hợp đồng sau khi bên B nhận được bản triển khai chi tiết 2D.

Trường hợp Bên B chấp nhận Bên A là nhà thầu thi công và ký hợp đồng thi công nội thất thì số tiền Bên B đã thanh toán theo hợp đồng thiết kế sẽ được trừ trực tiếp vào phần thanh toán đợt cuối của giá trị hợp đồng thi công.

 

 • Tài khoản thanh toán:

Chủ TK: ……

STK:

NH:

 

Điều 4. Trách nhiệm của mỗi bên:

4.1. Trách nhiệm của bên B:

- Cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết cho bên A

- Xét duyệt bản thiết kế.

- Thanh toán cho bên A theo giá trị hợp đồng được thoả thuận. Sau 5 ngày kể từ ngày nhận bản vẽ đã duyệt mà bên B vẫn chưa thanh toán cho bên A thì bên B phải chịu phạt chậm thanh toán theo mức phạt 1%/ giá trị chậm thanh toán cho 01 ngày chậm trễ.

4.2. Trách nhiệm của bên A:

- Lập hồ sơ thiết kế theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án, yêu cầu của Bên B

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung và khối lượng của hồ sơ thiết kế BVTC theo đúng quy định hiện hành.

- Đảm bảo thực hiện tiến độ hợp đồng theo thoả thuận. Cung cấp các tài liệu thiết kế đúng thời hạn, chịu trách nhiệm bổ sung, sửa chữa hoặc lập lại thiết kế ( tối đa 3 lần) cho đến khi bên B phê duyệt. Lưu ý thay đổi dù chỉ là sản phẩm nhỏ cũng được tính là 1 lần chỉnh sửa.

- Trình bày bảo vệ thiết kế trong quá trình thẩm định và xét duyệt với Bên B, sửa chữa hồ sơ theo văn bản duyệt.

- Bàn giao hồ sơ cho bên B đầy đủ số lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký. Bao gồm:

        (1) Bản vẽ bố trí mặt bằng nội thất căn hộ

  (2) Bản phối cảnh

  (3) Bản vẽ chi tiết cấu tạo đồ đạc

  (4)  Bản vẽ trần, tường.

 

Điều 5. Điều khoản chung

       - Ngay sau khi ký kết hợp đồng bên A hoặc bên B đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì phải chịu bồi thường thiệt hại cho đối phương  số tiền bằng 50% giá trị hợp đồng.

       - Trường hợp Bên A đã bàn giao bản vẽ cho Bên B nhưng hiện trạng công trình thay đổi ( mặt bằng thay đổi) phải vẽ lại theo hiện trạng mới thì Bên B sẽ phải thanh toán thêm 50% phí thiết kế.

- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản đã ghi thoả thuận trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi hai bên sẽ thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc giải quyết để thực hiện tốt hợp đồng. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được bất đồng thì sẽ đưa vấn đề ra phân xử theo pháp luật hiện hành.

- Hợp đồng này là cơ sở để ký kết hợp đồng chính thức.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị Pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản

 

 

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

        (Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)                                                                      ( Ký và ghi rõ họ tên)

     

 

Mẫu hợp đồng thi công nội thất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o------o0o---

  

HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT

Số:     /HDTC-…../……….

 

 • Căn cứ Luật Thương Mại Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam số 36/2005/QH11được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2005;
 • Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015, được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

 

Hôm nay, ngày 14 tháng 01 năm 2019, tại văn phòng công ty …., chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN)  CÔNG TY ….

 • Địa chỉ:
 • Mã số thuế:
 • Điện thoại:
 • Đại diện: ……………                Chức vụ: ………..

BÊN B (BÊN MUA):

 • Địa chỉ:  
 • Điện thoại:
 • Số CMND:                   Ngày cấp:                 Nơi cấp:

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thi công nội thất với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG , GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG:

Bên A cung cấp các loại hàng hóa cho bên B với số lượng và giá cả theo chi tiết dưới đây:

STT

TÊN SẢN PHẨM

KÍCH THƯỚC

ĐVT   

SL

ĐƠN GIÁ (MDF Vener, Sơn PU)

THÀNH TIỀN (MDF Vener, sơn PU)

PHÒNG NGỦ CHÍNH

1

Tủ áo

1720 x 600 x 2650H

cái

1.00

 

16,380,000

2

Tủ áo

1665 x 600 x 2650H

cái

1.00

 

15,900,000

3

Tủ đầu giường

600 x 420 x 450

cái

1.00

 

1,600,000

4

Giường hộc kéo

1600 x 2000

cái

1.00

 

9,900,000

5

Bàn phấn

1270 x 450 x 750

cái

1.00

 

4,800,000

6

Kệ làm thêm

 

cái

1.00

 

3,800,000

TỔNG CỘNG :

 

 

CHIẾT KHẤU 10%:

 

 

 TỔNG CỘNG SAU CHIẾT KHẤU:

 

 

 (Bằng chữ:        ./)

 • Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình trong phạm vi TP.HCM.
 • Gía trên chưa bao gồm 10% Thuế VAT
 • Tổng giá trị có thể thay đổi, nếu có phát sinh tăng hoặc giảm khối lượng sau khi nghiệm thu thực tế.

ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU VẬT LIỆU

- Báo giá đã bao gồm phụ kiện: ray, lề, tay nắm, tay nâng,… nhãn hiệu Ivan.

- Bảng báo giá trên chỉ bao gồm các phần báo giá cơ bản, nếu phát sinh thêm thì sẽ có bảng báo giá kèm theo

Hàng hóa được cấp phải đảm bảo theo kích thước, mẫu mã, chất liệu gỗ giống như thỏa thuận giữa hai bên ghi trong hợp đồng.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN

 • Thời gian giao hàng: 15 ngày kể từ ngày Bên A nhận được tiền cọc từ bên B (giao hàng ngày 30/01/2019)
 • Địa điểm giao hàng: …………….
 • Bên A giao hàng cho bên B đúng thời gian và địa điểm thỏa thuận trong hợp đồng.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN

4.1  Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

4.2 Tài khoản thanh toán:

+ Chủ TK:

+ Số TK:

+ Tại NH:

4.3  Đồng tiền thanh toán:     Tiền Việt Nam

4.4 Thời gian thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A, chia làm 3 đợt như sau:

- Đợt 1: Thanh toán tạm ứng 40% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền là : …đ (Bằng chữ: …. đồng chẵn./) ngay sau khi ký hợp đồng thi công nội thất.

- Đợt 2: Thanh toán 40% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là: ………đ (Bằng chữ: ……………………………………………….đồng ./) Ngay khi bên A tập hợp đủ hàng  tại địa điểm giao hàng trong hợp đồng giữa hai bên.

- Đợt 3: Thanh toán 100% giá trị còn lại trong hợp đồng tương ứng với số tiền là: ……………đ (Bằng chữ: …………………………………………đồng./) Ngay sau khi bên A bàn giao hoàn thiện cho bên B.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

* Trách nhiệm của bên A:

 • Đảm bảo giao hàng đúng thời hạn theo điều 3 của hợp đồng, đủ số lượng, chất lượng theo điều 1 của hợp đồng,
 • Bên A có trách nhiệm bảo hành sản phẩm cho Bên B với thời hạn 24 tháng kể từ ngày giao nhận Bên A chỉ chịu trách nhiệm bảo hành các lỗi kỹ thuật, cong vênh, nứt hỏng tự nhiên và không có trách nhiệm bảo hành các lỗi do người sử dụng.

* Trách nhiệm của bên B:

 • Thanh toán cho bên B đúng theo ĐIỀU 4 của Hợp đồng.
 • Chuẩn bị sẵn mặt bằng cho Bên A giao hàng.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1 Sau khi hợp đồng được ký kết, nếu 1 trong 2 bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng thì phải chịu bồi thường thiệt hại cho đối phương số tiền bằng 50% giá trị hợp đồng.

6.2 Trong quá trình thi công nếu Bên B yêu cầu làm thêm thì phải cọc thêm tiền cho những hạng mục phát sinh.

6.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu hai Bên có thoả thuận gì khác thì cùng nhau tiến hành lập Phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng sẽ là bộ phận không tách rời của hợp đồng chính.

6.4 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khỏan ghi trong hợp đồng. Nếu bên nào không thực hiện đúng hoặc đơn phương đình chỉ hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì coi như vi phạm hợp đồng.

Trường hợp bên vi phạm hợp đồng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia. Thời gian và mức đền bù thiệt hại do hai bên thỏa thuận để khắc phục.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hai bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản và cùng bàn bạc thống nhất giải quyết trên tinh thần hợp tác. Không bên nào được quyền đơn phương sửa đổi các điều khỏan đã ghi trong hợp đồng.

Trong trường hợp có tranh chấp không thể tự giải quyết được, Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân Thành Phố là nơi để khởi kiện và bên thua kiện phải chịu mọi chi phí, án phí.

6.5 Trường hợp Bên B chậm thanh toán hợp đồng này thì phải chịu phạt chậm thanh toán theo mức phạt 1%/giá trị chậm thanh toán cho 01 ngày chậm trễ.

6.6 Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

6.7 Thanh lý hợp đồng: Sau khi hai bên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nêu trong bản hợp đồng này thì mặc nhiên hợp đồng được thanh lý.

6.8 Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01, bên B giữ 01 bản.

 

 

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

        (Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)                                                                      ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là 2 mẫu hợp đồng thiết kê svaf thi công nội thất thông dụng nhất hiện nay, mọi người có thể tham khảo và áp dụng cho quá trình thiết kế và thi công nội thất của mình ngay nhé.

 

 

 

 

 

Video Tổng Hợp Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Ghế Sofa Giường Gấp Và Sofa Giường Kéo 

Qui Trình Sản Xuất Ghế SG01

 

Qui Trình Sản Xuất Ghế Vip 01

 

Qui Trình Sản Xuất Ghế TG 01

 

 

Hướng Dẫn Sử Dụng Bộ Sofa Ngủ Nhiều Người 

 

 

SE02

 

Xưởng sản xuất nội thất Mạnh Hệ

Xưởng Sản Xuất : 227/5 Ấp Tam Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

HN: số 69 Ngõ 521 Trương Định, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

VPĐD : O22A đường Lê Thị Riêng KDC Thới An P Thới An Q12

Tel: 0988.961.698 / 028.777.888.39

HỆ THỐNG CỬA HÀNG PHÂN PHỐI

Xưởng Sản Xuất : 227/5 Ấp Tam Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Cơ sở 2 : số 69 Ngõ 521 Trương Định, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

Hotline: 0988 961 698


CAM KẾT

MẠNH HỆ CAM KẾT CHO ĐỔI, CHO TRẢ TRONG VÒNG 3 NGÀY NẾU NHƯ SẢN PHẨM KHÔNG GIỐNG HÀNG MẪU

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Điện Thoại Văn Phòng

 08 6654 8679


-Góp Ý Dịch Vụ-

Mr. Mạnh Hệ

0988 961 698

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

FANPAGE

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 3,102,389

Đang online3